اعضای شورای اسلامی شهر شاهدیه

علی میرجلیلی

علی میرجلیلی

رئیس شورا
قاسم میرجلیلی

قاسم میرجلیلی

نائب رئیس شورا
حسین سلطانی

حسین سلطانی

سخنگوی شورا
محمدجواد رضایی

محمدجواد رضایی

خزانه دار
محمدتقی سلطانی

محمدتقی سلطانی

منشی

تاریخچه شورا

در طول تاریخ رویکرد بشر به مشورت و تبادل نظر با صاحبان فکر و تجربه، پیشینه ای به اندازه زندگی اجتماعی او دارد. انسانها در حل مشکلات و راهیابی به نظرهای صائب در حیطه زندگی فردی و اجتماعی همواره به سنت مشورت متوسل شده اند. حاکمان و پادشاهان، با به خدمت گرفتن افراد خردمند و فرزانه از رأی و اندیشه آنان برای رهایی از بن بست های سیاسی- اجتماعی و اداره امور بهره مند می شوند.
..

قوانین و مقررات

اﺻﻞ ﺷﺸﻢ : در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺗﮑﺎء آراء ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﺷﻮد از راه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت : اﻋﻀﺎي ﺷﻮراﻫﺎ و ﻧﻈﺎﺋﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﯾﺎ از ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ، اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر راه ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ در اﺻﻮل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد. اﺻﻞ ﻫﻔﺘﻢ: ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ: مجلس شورای استان،شهرستان،شهر،محل،یخش،روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امورد کشورند

وظایف شورا

۱- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﺒﺼﺮه ۱ – ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾ.  ۲ ﺗﺒﺼﺮه – ﺷﻬﺮدار ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺷـﻮراﻫﺎي اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﻬﺮ و روﺳـﺘﺎي ﮐﺸـﻮر ﺑﺎﺷﺪ.  ۳ ﺗﺒﺼﺮه- ﻧﺼﺐ ﺷﻬﺮداران در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ

….

اخبار

اخبار 4

رئیس شورای اسلامی شهر شاهدیه در آخرین جلسه شورا ضمن بیان اینکه صددرصد بودجه سال 97 شهرداری شاهدیه محقق گردیده است اظهار داشت که علیرغم شرایط سخت اقتصادی در سال جاری بودجه شهرداری خوشبختانه صددرصد محقق شد و همچنین لایحه متمم و اصلاحیه بودجه سا…

اخبار 3

- در راستای اجرای طرح های عمرانی شهرداری و تعریض معابر و خیابانهای سطح شهر شورای اسلامی شهر شاهدیه از ابتدای شروع فعالیت خود و تا پایان سال 1397 اقدام به خرید و آزادسازی 83 فقره ملک واقعدر مسیر معابر و خیابانهای سطح شهر و با مبلغی در حدود 125 …

اخبار 2

اولین جلسه شورای اسلامی شهر شاهدیه در سال 1398 در تاریخ 10/01/1398 و در محل جدید شورا برگزار گردید ساختمان جدید شورا با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال در ضلع جنوبی شهرداری واقعدر خیابان کارونسرا مورد بهره برداری قرار گرفت. قابل ذکر اینکه کلیه جلسا…

اخبار 1

شورای اسلامی شهر شاهدیه در تاریخ 25/11/1397 میزبان آقای رستگاری فرماندار محترم شهرستان یزد بود در این دیدار که به منظور بررسی مسائل و مشکلات شهرشاهدیه و آشنایی بیشتر انجام گردیده بود از نقاط مختلف شهر شاهدیه نیز بازدید بعمل آمد.…

مصوبات شورا

آقاي حسین سلطانی بعنوان رئيس كميسيون بودجه شورا

آقاي محمدجواد رضایی بعنوان رئيس كميسيون عمران شورا

برخی از سوالات متداول

دسترسی و نورگیری از فضای سبز عمومی چگونه است ؟

هیچگونه دسترسی سواره و پیاده و استفاده بمنظور گیری از فضاهای سبز عمومی شهر مجاز نیست

در خصوص انصراف مالک از انجام عملیات ساختمانی پس از اخذ پروانه ساخت و استرداد وجوه پرداختی ارائه طریق فرمائید ؟

۱ـ با عنایت به اینکه در آئیننامه مالی شهرداري تصریحی در این مورد نشده است، استرداد وجوه پرداختی بلامانع است. ۲ـ درخصوص پروانه ساختمانی صادره، شهرداري میبایست پروانه ساختمانی را از مالک اخذ و ضمیمه درخواست انصراف وي نموده و در پرونده ضبط نمایند.

مسئولیت جابجائی ملک و جابجائی در احداث بنا بعهده کیست ؟

کلیه مسئولیتهای مربوط به جابجائی ملک و احداث بنا و تعارض و تداخل بعهده مالکین املاک می باشد و شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد

نحوه برخورد با املاکی که در طرحهای شهرداری واقع می گردند چگونه است ؟

پس از تشکیل پرونده از سوی مالک و بازدید از محل و تهیه نقشه کارشناسی و طرح تفصیلی چنانچه در طرح اجرائی معبر یا فضای سبز واقع باشد پس از اظهارنظر قسمت طرح تفصیلی و بروکف به اداره املاک جهت تملک و طی مراحل گردش اداری ارجاع می گردد

اگر ملک به شهرداری بدهکار باشد ایا صدور پایانکار مقدور می باشد ؟

صدور پایانکار منوط به تسویه کامل با شهرداری و عدم وجود بدهی می باشد . . .

برای هرگونه سوالات ، انتقادات و پیشنهادات برای ما ایمیل ارسال کیند

2 + 2 = ?

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شورای اسلامی شهر شاهدیه محفوظ میباشد